Częściowa amortyzacja jednorazowa

Środek trwały nie musi być amortyzowany
jednorazowo w całości. Przykładowo środek trwały o wartości
150 000 zł może zostać zamortyzowany jednorazowo do kwoty np.
50 000 zł. Pozostałe 100 000 zł będzie amortyzowane według
zasad ogólnych.

Przepisy nakazują jedynie, aby dokonać
jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie wcześniej niż w
miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do
ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych.

Od następnego roku podatkowego podatnicy
dokonują odpisów amortyzacyjnych od niezamortyzowanej w ten
sposób wartości początkowej. Oczywiście suma odpisów
amortyzacyjnych, w tym tych dokonanych w pierwszym roku
podatkowym oraz niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
nie może przekroczyć wartości początkowej tych środków
trwałych. Zasady te można wykorzystać, jeżeli z planu wydatków
spółki przeprowadzającej program inwestycyjny wynika, że w
następnych latach skala wydatków tego typu będzie zwiększana.
Wraz z tym rośnie zazwyczaj ryzyko ponoszenia strat.

Przykład

Spółka z o.o. rozpoczęła działalność w
2007 r. Kupiła maszynę wartą 150 000 zł. Jej amortyzacja według
ogólnych zasad powinna trwać pięć lat (stawka 20%). Podatnik
płaci podatki dochodowe według stawki 19%. Według biznesplanu
spółka zakończy 2007 r. zyskiem 60 000 zł. Natomiast w okresie
2008-2011 r. spółka będzie przynosić straty. W 2007 r. wartość
amortyzacji jednorazowej wyniosła 60 000 zł. Dzięki temu spółka
za 2007 r. nie osiągnęła podlegającego podatkowi zysku ani
trudnych do odliczenia w przyszłości strat. Od 2008 r. spółka
amortyzowała maszynę metodą liniową, redukując wpływ
amortyzacji maszyny do poziomu strat spółki.

ekspert w zakresie finansów,
współpracownik redakcji

l art. 4a pkt 10, art. 16k
ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych - j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654; ost.zm. Dz.U.
z 2006 r. Nr 251, poz. 1847

Tomasz Król

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.