2006.09.29 Pożyczka dla syna, a podatek

Mam z synem wspólne konto w PKO BP. Syn obecnie przebywa za granicą i na nasze konto przysyła dolary. Pobrałam te pieniądze i za 3 dni byłam wzywana przez bank, aby napisać oświadczenie, skąd pochodzą pieniądze. Napisałam więc, że syn przesyła pieniądze, bo legalnie pracuje za granicą i płaci tam podatki. Czy mam to zgłosić w urzędzie skarbowym i zapłacić jakiś podatek? Pieniądze, które syn mi przesłał, były zwrotem pożyczki, jakiej udzieliłam mu na ten wyjazd, ale nie spisaliśmy żadnej umowy.

Ireneusz Kacprzak, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego Dorfin w Gdańsku.

TAK. Pożyczka, której nasza czytelniczka udzieliła synowi, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 41, poz. 399 z późn. zm.; dalej ustawa o pcc).

Przy tego typu pożyczkach obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. Dowodem na dokonanie takiej czynności powinna być umowa zawarta w formie pisemnej między osobą udzielającą pożyczki a osobą pobierającą kwotę tej pożyczki. W ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy należy złożyć do urzędu skarbowego deklarację PCC-1 i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. wartości pożyczki. Zapłata tego podatku spoczywa solidarnie na obu stronach umowy.
Warto jednak zauważyć, że kwota pożyczki przyjęta do opodatkowania na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej – a do takiej grupy zalicza się matkę i syna – zwolniona jest z opodatkowania do wysokości kwoty niepodlegającej opodatkowaniu – na zasadach określonych w przepisach o podatku od spadków i darowizn. Zwolnienie dotyczy kwoty 9637 zł.

W sytuacji, gdy podatnik nie złożył w odpowiednim terminie deklaracji PCC-1 i nie dokonał tego w terminie 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności, a którakolwiek ze stron po upływie tego terminu powołuje się przed organami podatkowymi na okoliczność jej dokonania, obowiązek podatkowy powstaje jedynie w stosunku do podatnika, który powołał się na okoliczność dokonania czynności cywilnoprawnej.

Dopełnienie przez naszą czytelniczkę wymagań odnośnie do umowy pożyczki i jej opodatkowania stanowi równocześnie dowód na udokumentowanie źródła pochodzenia środków na koncie bankowym jako zwrotu przez syna pożyczonych pieniędzy.


Asen. Moje notatki.
Dz.U.05.41.399 - Podatek od czynności cywilnoprawnych
http://www.pit.pl/darowizna/index.php ; http://www.pit.pl/pages/i/1221.php
PIT.pl - Podręczny zbiór ustaw i aktów prawnych / teksty jednolite na dzień 1.1.2007

stan od 01.01.2007
9.637 zł - Osoba zaliczona do I grupy podatkowej
7.276 zł - Osoba zaliczona do II grupy podatkowej
4.902 zł - Osoba zaliczona do III grupy podatkowej

I - Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.
II - Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
III - Pozostałe osoby, również obce

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.